خاک به سرم بچه به هوش اومده

بخواب ننه،یک سر دوگوش اومده

گریه نکن لولو می آد،می خوره

گرگه می آد بزبزی رو می بره

-بترکی،این همه خوردی کمه؟!

چخ چخ سگه،نازی پیشی،پیش پیش

لای لای جونم،گلم باشی،کیش،کیش

-از گشنگی ننه دارم جون می دم

-گریه نکن فردا بهت نون می دم

-ای وای ننه!جونم داره در می ره

-گریه نکن دیزی داره سر میره

-دستم آخش،ببین چطور یخ شده

-تف تف جونم ببین ممه آخ شده

-سرم چرا انقده چرخ می زنه؟

-توی سرت شی پیشه *چا *می کنه

خ خ،خ خ...-جونم چت شد؟-هاق هاق

وای خاله چشماش چرا افتاد به طاق؟

آخ تنشم بیل ببین سرد شده

رنگش چرا،خاک به سرم،زرد شده؟

وای بچه م رفت زکف،رود!رود*!

ماند به من آه واسف،رود رود

منبع:rashidramezanpoor.persianblog.ir

منبع: beytoote.com

تنها تر از شمعی که از کبریت می ترسد

غمگین تر از دزدی که از دیوار افتاده

بی اعتنا پاکت کنند از زندگی ، مثل ِ

خاکستر سردی که از سیگار افتاده

بی تو دلم می افتد از من، باز می خشکد

مثل کلاغی مرده که از سیم می افتد

این روزها هر بار که یاد تو می افتم

یک خطّ دیگر روی پیشانیم می افتد

می خواهی از من رو بگیری ، دورتر باشی

مانند طفلی مرده می پیچم به آغوش ات

منبع: aloneboy.com

عبارات مشایه
مطالب مرتبط :